کادر اداری و اجرایی  
 
سرکار خانم نیره حسین زاده (معاونت آموزشی)
 
سرکار خانم افسر ببریان (معاونت آموزشی)
 
سرکار خانم اکرم هوشنگی (معاونت پرورشی)
 
سرکار خانم نادری (معاونت اجرایی)
 
سرکار خانم نسرین رجبی نژاد ( معاونت فناورزی )
 
 
 
   
نقشه سایت